REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

I. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają:
  • nauczyciele i nauczyciele akademiccy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w województwie podlaskim oraz nauczyciele zamieszkali poza obrębem województwa podlaskiego, a studiujący na uczelniach lub dokształcający się
   w placówkach resortu edukacji narodowej rozmieszczonych na terenie województwa podlaskiego,
  • studenci uczelni podlaskich,
  • inni czytelnicy:
   • pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy i opiekunowie zatrudnieni poza resortem edukacji narodowej,
   • kuratorzy sądowi, pracownicy resortu kultury, pracownicy administracji państwowej
    i samorządowej,
   • osoby, które uzyskały zgodę na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych od dyrektora biblioteki.
 2. Przy zapisie do wypożyczalni czytelnik powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, miejsce zamieszkania i pracy (nauki), wypełnić Deklarację Czytelnika, zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i zobowiązać się do jego przestrzegania.
  O każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub pracy (nauki) czytelnik powinien informować pracownika wypożyczalni.
 3. Przy zapisie czytelnik otrzymuje elektroniczną kartę biblioteczną, którą powinien okazywać przy każdorazowym korzystaniu z wypożyczalni. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za każde użycie karty.

II. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 6 pozycji.
 2. Wypożyczenia rejestrowane są w systemie komputerowym.
 3. Książkę wypożycza się na okres 1 miesiąca.
  • Termin zwrotu wypożyczonej książki może być na wniosek czytelnika przedłużony, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innego czytelnika.
  • W wypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książki przed upływem terminu.
 4. Czytelnik, który nie zwrócił w terminie wypożyczonych książek ponosi następujące konsekwencje:
  • obciążenie karą pieniężną po 1 zł za przekroczenie terminu zwrotu każdej książki za każdy rozpoczynający się miesiąc,
  • czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni,
  • w stosunku do szczególnie niezdyscyplinowanych czytelników biblioteka ma prawo dochodzić swych roszczeń na drodze służbowej i prawnej.
 5. Wypożyczalnia za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadamia czytelnika o przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonych książek, jednakże brak powiadomienia nie zwalnia czytelnika
  z obowiązku terminowego zwrotu książek.
 6. W razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania lub
  • dostarczyć inną książkę znajdującą się w sprzedaży i poszukiwaną przez bibliotekę.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia na karcie czytelnika odpisania zwrotu każdej książki. Dowodem zwrotu książki jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane
  w wypożyczalni.

III. ZAMAWIANIE KSIĄŻEK PRZEZ INTERNET

 1. Czytelnik może zamawiać książki przez Internet.
 2. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy wypożyczalni.
 3. Zamówioną pozycję należy odebrać w wypożyczalni nie później niż do godz. 17.00 następnego dnia od złożenia zamówienia.
 4. W razie nieodebrania zamówienia w terminie zostanie ono anulowane.

IV. PORADY I INFORMACJE

Czytelnik może zwrócić się do dyżurnego bibliotekarza z prośbą o udzielenie informacji i pomoc
w doborze odpowiednich pozycji. Ponadto czytelnik ma prawo korzystać z informacji i porad pracowników wszystkich wydziałów biblioteki.

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Łomży zawieszony w prawach czytelnika.

Od decyzji dyrektora przysługuje czytelnikowi prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Facebook