REGULAMIN CZYTELNI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie oraz torby należy pozostawić w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 4. Zgłaszający się ma obowiązek okazania bibliotekarzowi dyżurnemu karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość .
 5. Korzystający ze zbiorów ma obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.
 6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

II. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki oraz materiałów własnych, które należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 2. Książki podaje pracownik czytelni.
 3. Czasopisma bieżące czytelnik wybiera sam.
 4. Wykorzystane książki czytelnik zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi.
 5. W sytuacjach wyjątkowych czytelnik może wypożyczyć ze zbiorów czytelni wybrane pozycje książkowe i roczniki czasopism (do 5 sztuk), z wyjątkiem wydawnictw słownikowych, encyklopedycznych, atlasów, albumów itp.
 6. Książki i czasopisma wypożycza się na pół godziny przed zamknięciem czytelni, zaś zwrot następuje kolejnego dnia pracy czytelni do godz. 10.00.
 7. Za wypożyczone do domu materiały pobierana jest kaucja (potwierdzona wystawieniem stosownego pokwitowania), której minimalna wysokość jest określona odrębnym zarządzeniem dyrektora biblioteki. Z chwilą zwrotu wypożyczonych materiałów kaucja podlega w całości zwrotowi. O wypożyczeniu materiałów i wysokości kaucji decyduje dyżurny bibliotekarz.
 8. Za każdy dzień zwłoki w zwrocie wypożyczonych materiałów pobierana jest opłata karna w wysokości 10% uprzednio wpłaconej kaucji.
 9. Materiały, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach mogą być na życzenie czytelnika sprowadzone z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty pokrywa wypożyczający).
 10. Materiały sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom wyłącznie na terenie czytelni.

III. PORADY I INFORMACJE

 1. Pracownicy czytelni udzielają informacji rzeczowych oraz służą pomocą metodyczną.
 2. Na wykonanie odbitek kserograficznych z dostępnych w czytelni materiałów czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu może być decyzją dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Łomży pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Instytucją odwoławczą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Facebook